8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler.

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından 25 Mayıs 2018 Cuma Resmî Gazetede 30431 Sayı İle Yayınlanan Yönetmelik

Karayolu Taşima Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

Madde 1

8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) A1 yetki belgesine başvuranların, kamu kurum ve kuruluşuyla yapılan asgari 4 taşıt için geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olması ile yetki belgesi süresi içerisinde de Bakanlığa sunulan sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi, A2 yetki belgesi için başvuranların ise, kalkış noktası için; taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır.”

b) Aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.”

c) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”

ç) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.”

d) Aynı maddenin ondokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(19) Dördüncü fıkranın (b) bendi ile (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi, beşinci fıkranın (ç) bendi, altıncı fıkranın (d) bendi veya sekizinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre verilecek muafiyetler için Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır. Ancak, bu fıkraya göre muafiyet verilmiş yetki belgelerine ilişkin muafiyetin kaldırılmasının talep edilmesi halinde, yetki belgesine ilişkin gerekli şartların sağlanması ve indirimli yetki belgesi ücreti ile geçerli tam ücret arasındaki varsa ücret farkının ödenmesi zorunludur. Bu fıkraya göre Bakanlığa yapılacak müracaata istinaden kapsamı değişen yetki belgeleri için yirmibirinci fıkraya göre asgari kapasite hesabı yapılırken, yazılı müracaat tarihi öncesi ve sonrası süre toplamları ayrı ayrı değerlendirilir ve toplanır. Bu fıkraya göre yapılacak işlemlerde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen süre aranmaz.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında bulunan “K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde bulunan “Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin başlangıç ve bitiş tarihi olarak düzenlenir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin başına “D1, D2 ve D3” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında bulunan, “Bu fıkraya göre re’sen düşümü yapılan taşıtların, düşülen yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave edilmesi halinde, bu taşıtlar için taşıt kartı yenileme ücreti alınarak yeniden taşıt kartı düzenlenir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, bu fıkrayı 1 takvim yılı içerisinde ikinci kez ihlal ettiklerinin tespiti halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkraya göre iptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, adlarına C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek kişilerin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde sadece 1 adet kamyonet cinsi taşıtın kayıtlı bulunması ve bu taşıtı yetki belgesi sahibinin kullanması halinde, bu yetki belgesi sahiplerinden mesleki yeterlilik belgesi aranmaz.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi yenilenmesi sırasında yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan her bir taşıt için veya yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlıyken herhangi bir sebeple düşümü yapılan ve başka bir yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmeden aynı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilen taşıtlar için, taşıt kartı ücretinin %20’si alınır.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Birlik/Odalar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odalar arasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 40 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/11/2018 tarihine kadar,

b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 31/12/2019 tarihine kadar,

uygulanmaz.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin hükümlerine göre kamu kurumu sözleşmesi ibraz etmeden, otomobille tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1 yetki belgesi düzenlenmiş yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesi yenileme veya taşıt ilave işlemleri sırasında, taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları veya bu şekilde düzenlenmiş geçerli bir kararın bulunması şarttır. Ancak, bu yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelikte öngörülen şartlara göre düzenlenmiş bir kamu kurum sözleşmesini Bakanlığa ibraz etmeleri ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde, taleplerinin karşılandığı tarih itibariyle bu Yönetmelikte öngörülen şartlara tabi olarak faaliyetlerine devam etmeleri zorunludur.”

MADDE 11

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

SRC, ODY, ÜDY Belgesinde Yüksek Başarı

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

Kurumsal Hizmet

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşımacılığı Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı

Istanbul SRC Belgesi